Trang chủ > IT > Tạo cây bằng phương pháp đệ quy trong Sql server

Tạo cây bằng phương pháp đệ quy trong Sql server

Trong nhiều trường hợp xử lý số liệu trên sql server, chúng ta cần tạo một danh sách theo dạng hình cây để hiển thị thông tin một cách trực quan. Ví dụ như hệ thống tài khoản trong kế toán, cây thư mục của window.. đó là các mô hình biểu diển thông tin theo dạng hình cây.

Phương án:

Có rất nhiều cách khác nhau để có thể đem lại một kết quả như trên. Nhưng nếu bạn làm việc với Sql server thì có một phương án rất hiệu quả và tối ưu đó chính là sử dụng RCTE (recursive common table expression)

Thực hiện:

Ta lấy ví dụ về mô hình hoạt động của một công ty, gồm các thông tin nhân viên, chức vụ

Ta có bảng nhân viên gồm các trường Id nhân viên, Tên nhân viên, Id người quản lý

-- Tạo bảng tạm
IF OBJECT_ID('Tempdb..#Employee', 'U') IS NOT NULL
	DROP TABLE #Employee

CREATE TABLE #Employee (EmployeeID INT,
					EmployeeName NVARCHAR(128),
					ManagerID INT)

-- Insert các dử liệu
INSERT INTO #Employee VALUES(1, N'Nguyễn Văn Z', NULL)
INSERT INTO #Employee VALUES(21, N'Nguyễn Văn B', 1)
INSERT INTO #Employee VALUES(2, N'Nguyễn Văn C', 21)
INSERT INTO #Employee VALUES(5, N'Nguyễn Văn D', 21)
INSERT INTO #Employee VALUES(4, N'Nguyễn Văn V', 1)

-- Kiểm tra
SELECT * FROM #Employee ORDER BY EmployeeName ;

-- Tiến hành đệ quy bằng RCTE
WITH DirectReports (EmployeeID, ManagerID, EmployeeName, EmployeeLevel, Sort)
AS
(
	-- Mệnh đề đệ quy
	SELECT /* Thông tin chung có thể joine với các bảng khác */
			e.EmployeeID,
			e.ManagerID,
			e.EmployeeName,
			/* Bậc bắt đầu tính */
			1 AS EmployeeLevel,
			/* Chỉ tiêu sắp xếp dử liệu */
			CAST(e.EmployeeName AS NVARCHAR(255)) AS Sort
	FROM #Employee e
	WHERE e.ManagerID IS NULL

	-- Ràng buộc đệ quy
	UNION ALL
	SELECT /* Thông tin chung có thể joine với các bảng khác */
			e.EmployeeID,
			e.ManagerID,
			e.EmployeeName,
			/* Bậc sẻ được tăng lên dần */
			d.EmployeeLevel + 1 AS EmployeeLevel,
			/* Chỉ tiêu sắp xếp dử liệu */
			CAST(RTRIM(d.Sort) + e.EmployeeName AS NVARCHAR(255)) AS Sort
	FROM #Employee e
		-- Bắt buộc của đệ quy là kết quả phải đi đến giới hạn
		INNER JOIN DirectReports d ON d.EmployeeID = e.ManagerID
)
SELECT EmployeeID,
		REPLIcate(' + ', (EmployeeLevel - 1)) + EmployeeName AS EmployeeName, EmployeeLevel
	FROM DirectReports ORDER BY Sort

-- Xóa bảng tạm
DROP TABLE #Employee


Kết quả:


EmployeeID EmployeeName     ManagerID
----------- -------------------- -----------
21     Nguyễn Văn B     1
2      Nguyễn Văn C     21
5      Nguyễn Văn D     21
4      Nguyễn Văn V     1
1      Nguyễn Văn Z     NULL

(5 row(s) affected)

EmployeeID EmployeeName          EmployeeLevel
----------- ------------------------------ -------------
1      Nguyễn Văn Z          1
21      + Nguyễn Văn B        2
2      + + Nguyễn Văn C       3
5      + + Nguyễn Văn D       3
4      + Nguyễn Văn V        2

(5 row(s) affected)

Advertisements
Chuyên mục:IT
 1. Không có bình luận
 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: